November 12, 2020 admin

PU Sveznalica raspisuje konkurs za izbor direktora

Конкурс за избор директора Предшколске установе „СВЕЗНАЛИЦА“

и то, почев од дана 12. новембар 2020. године. Конкурс траје седам дана од дана
расписивања и то закључно са даном 19. новембром 2020. године.

Расписује се конкурс за избор директора Предшколске установе „СВЕЗНАЛИЦА“

Предмет

Управни одбор Предшколске установе „СВЕЗНАЛИЦА“ из Београда, општина Нови Београд,
адреса Сурчинска број 15 расписује конкурс за избор директора Предшколске установе
„СВЕЗНАЛИЦА“

Опис посла

Директор Предшколске установе руководи радом установе и стара се за законитост рада и
успешно обављање делатности предшколског васпитања и образовања у складу са потизвним
законским прописима. За свој рад одговара оснивачу и управном одбору. Директор
Предшколске установе одговара и за све остале послове утврђене Законом о основама
система образовања и васпитања као и свим подзакониским актима из обалсти васпитања и
образовања, Одлуком о оснивању и Статутом Предшколске установе „СВЕЗНАЛИЦА“.

Мандат

Директор Предшколске установе „СВЕЗНАЛИЦА“ бира се на период од четири године.

Услови за учешће у конкурсу
– Општи услови-

За директора Предшколске установе „СВЕЗНАЛИЦА“ може бити избрано лице које испуњава
све услове који су прописани Законом о основама система образовања и васпитања, Одлуком
о оснивању устаснове и Статутом Предшколске установе „СВЕЗНАЛИЦА“.

– Посебни услови-

Послове директора може да обавља лице које има одговарајуће стечено високо образовање на
студијама првог или другог степена, или струковним студијама у трајању од три године.
Директор треба да испуњава и следећеуслове:
-да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
– да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и противчовечности и других добара заштићених међународним правом,

без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање;
– да има држављанство Републике Србије.
Потребна документација
Сви кандидати су у обавези да приложе следећу документацију:
– Извод из Матиче књиге рођених
– Уверење о држављанству
– Уверење о неосуђиваности
– Уверење о положеном стручном испиту за рад у васпитом – образовном
систему
– Доказ да се не води кривични поступак пред Основним Тужилаштвом, Вишим
Тужилаштвом, Специјалним Тужилаштвом, Тужилаштвом за организовани
криминал
– Лекарско уверење о психичкој и физичкој способности за рад у систему
васпитања и образовања
– Оверну диплому о стеченом образовању
– Очитану личну карту
– Доказ о радном искуству
– Биографију
Сва документа се достављају у оргиналу или овереном препису.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично у затвореној коверти на адресу Сурчинска
број 15, општина Нови Београд, Београд сваког радног дана почев од
06.11.2020. године у интервалу од 08 часова до 16 часова, закључно са
даном 13.11.2020. године.
Пријаве се могу слати и препорученом поштом у затвореној коверти на адресу
Предшколска установа „СВЕЗНАЛИЦА“ улица Сурчинска број 15, општина Нови
Београд, Београд.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Напомена

Комисија за избор директора Предшколске установе „СВЕЗНАЛИЦА“ ће
сачинити записник о свим пристиглим пријавама.
Подносиоци пријаве ће бити обавешетени о исходу Конкурса.