March 30, 2023 admin

PU Sveznalica raspisuje konkurs za izbor direktora

Конкурс за избор медицинске сестре васпитача Предшколске установе „СВЕЗНАЛИЦА“

и то, почев од дана 02.03.2023. године до 07.03.2023.године.

Расписује се конкурс за пријем у радни однос на неодређено време медицинске сестре васпитача за рад у Предшколској установи „СВЕЗНАЛИЦА“

Предмет

Управни одбор Предшколске установе „СВЕЗНАЛИЦА“ из Београда, општина Нови Београд,
адреса Сурчинска број 15 расписује конкурс за пријем у радни однос на неодређено време медицинске сестре васпитача за рад у Предшколској установи
„СВЕЗНАЛИЦА“

Опис посла

ЗАПОСЛЕНИ код послодавца ће обављтиа послове на радном месту „медицинска сестра васпитач“, са следећим описим:
Опис посла:
-припрема, планира, реализује и вреднује остваривање програма неге и васпитнообразовног рада са децом до три године;
– учествује у изради, праћењу и вредновању плана индивидуализације у сарадњи са стручним сарадником и родитеЉима, односно старатеЉима деце;
– креира подстицајну средину за учење и развој деце, припрема средства и материјале за игру и различите типове активности, ствара и одржава пози- тивну социјалну климу у васпитној групи;
– прати и пружа подршку добробити и целовитом развоју деце у сарадњи са колегама и родитеЉима деце;
– води прописану евиденцију и педагошку документацију;
– сарађује са родитељима, одностно другим законским заступницима деце, запосленим у установи и другим заинтересованим лицима и институцијама;
– учествује у раду стручних органа и тимова установе.
– води документацију о свом раду
– обавља и друге послове по налогу директора и/или оснивача

Временски период
Радни однос се заснива на неодређено време.

Услови за учешће у конкурсу
– Општи услови-
Примљен у радни однос може бити лице које испуњава све услове који су прописани Законом о основама система образовања и васпитања, Одлуком о оснивању устаснове  и Статутом Предшколске установе „СВЕЗНАЛИЦА“.

– Посебни услови-
Послове може да обавља лице које има одговарајуће стечено средње образовање средње медицинске школе, смер медицинска сестра васпитач.
Кандидат треба да испуњава и следеће услове:
-да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
– да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и противчовечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
– да има држављанство Републике Србије.

Потребна документација
Сви кандидати су у обавези да приложе следећу документацију:
– Извод из Матиче књиге рођених
– Уверење о држављанству
– Уверење о неосуђиваности
– Уверење о положеном стручном испиту за рад у васпитом – образовном систему
– Доказ да се не води кривични поступак пред Основним Тужилаштвом, Вишим Тужилаштвом, Специјалним Тужилаштвом,  Тужилаштвом за организовани криминал
– Лекарско уверење о психичкој и физичкој способности за рад у систему васпитања и образовања
– Оверну диплому о стеченом образовању
– Очитану личну карту
– Доказ о радном искуству
– Биографију

Сва документа се достављају у оргиналу или овереном препису.

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично у затвореној коверти на адресу Сурчинска  број 15 , општина Нови Београд, Београд сваког радног дана  у интервалу од 08 часова  до 16 часова, закључно са даном истека конкурса

Пријаве се могу слати и препорученом поштом у затвореној коверти на адресу Предшколска установа „СВЕЗНАЛИЦА“ улиц Сурчинска број 15, општина Нови Београд, Београд.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Напомена

Комисија за избор кандидата Предшколске установе „СВЕЗНАЛИЦА“ ће сачинити записник о свим пристиглим пријавама.

Подносиоци пријаве ће бити обавешетени о исходу Конкурса.